Skip to main content

Vår verksamhet

Om Insamlingsstiftelsen Kattjouren


Insamlingsstiftelsen Kattjourens koppling till djurräddningsnätverket Kattjouren är att nätverket 1995 grundades av Shalini Persson för att hjälpa hemlösa katter. Vännen Manuel Gaspar anslöt snabbt och tillsammans lade de grunden till ett arbetssätt där synen på katterna som kännande, tänkande individer, med ett intresse av att få leva sina liv, var central. Nätverket var vid starten Sveriges första katträddningsverksamheten. No Kill-ideologin, att alla djur som kan överleva med vård ska få vården som behövs oavsett kostnad och att inga djurs liv ska avslutas om de kan räddas, var också något helt nytt.

I dag är Kattjouren ett enormt nätverk som samlar djurvänner som delar den centrala tanken om djurs egenvärde och rätt till sina liv. Nätverket finner varje år nya hem till hundratals djurindivider. Shalini och Manuel har gått vidare till nya projekt och bildat Insamlingsstiftelsen Kattjouren för att kunna hjälpa ännu fler djur. Stiftelsen bekostar vård av djur som räddas via nätverket Kattjouren eller andra organisationer och genomför även andra insatser för att skydda djur (opinionsarbete och juridiskt arbete).

Ett uttalat syfte med stiftelsen är att finnas där för djurindivider av alla slag, inte enbart familjedjur som katter och hundar. När djurs liv står på spel eller kan förbättras vill stiftelsen finnas där och göra skillnad. Stiftelsen bedriver inget praktiskt arbete med djur utan stöttar dem som gör det. Utöver finansiering av vård finansierar stiftelsen andra räddningsinsatser, bedriver opinionsarbete och arbetar via juridiska insatser för att djurs rätt till sina liv ska respekteras.

En av grundpelarna i Insamlingsstiftelsens verksamhet är ett fokus på ideella insatser. Styrelsen har inget arvode och stiftelsen strävar efter att så långt som möjligt täcka sina behov genom ideella tjänster.

Shalini och Manuel utgör stiftelsens styrelse. Shalini är jurist och även en mycket uppskattad huvudtalare och utbildare med fokus på genomslagskraftig kommunikation samt feedback. Dessa kunskaper använder hon även i sitt djurengagemang.

Manuel är datasäkerhetsansvarig till yrket. Detaljfokus och säkerhetstänk är egenskaper han tillämpar i arbetet med Insamlingsstiftelsen Kattjourens ekonomi.

Shalini och Manuel har numera breddat sitt syfte och vill se till att fler djur får hjälp – både familjedjur och andra djurindivider.

Varför finns vi?

Stiftelsen Kattjourens främsta syfte är att rädda djurindivider och bidra till att de får leva glada liv. Vi gör det genom att bekosta veterinärvård och andra kostnader för dem. Vi arbetar också för att höja djurs status och positivt påverka människors attityder gentemot djur. Opinionsbildning är något som vi ser som väldigt viktigt. Vi har stark genomslagskraft och det är vårt ansvar gentemot djuren att använda den för att tala för den.

Vi organiserar därför i samarbete med nätverket Kattjouren kampanjer på sociala medier för att uppmärksamma orättvisor och påverka till förändring. Under det senaste året har vi haft ett starkt fokus på juridiska insatser för att hindra att djur som omhändertagits av myndigheterna onödigt mister sina liv. Vi står aldrig för att djur ska vara hos olämpliga personer – vi står alltid för djurs rätt att leva.

Stiftelsen verkar för sitt syfte genom att samla in medel via hemsida, sociala medier samt med hjälp av samarbeten och projekt. När det gäller praktisk djurräddningsverksamhet bidrar vi till verksamheter som uppfyller våra högt ställda etiska kriterier. Stiftelsen bedriver ingen egen operativ djurskyddsverksamhet och hanterar inga djur.

En grundläggande utgångspunkt för stiftelsens verksamhet är tanken om “empowerment” – att ge människor den kraft de behöver för att själv kunna bidra till en lösning av problem som berör dem. Kraft kan handla om att stötta ekonomiskt eller ge kunskap men också om att skapa mötesplatser.

Vad vill vi göra?

Vår ideologiska grund är no kill-synsättet som innebär att vi ser det som människans främsta ansvar i djurrätts- och djurskyddsverksamhet, att göra allt för att hjälpa djur att leva och må bra. Vårt synsätt innebär inte att vi menar att djur aldrig ska avlivas, utan att detta att ta någons liv är ett sistahandsalternativ, som endast ska väljas när det för djurens egen skull är det enda som kan göras. Ett liv ska aldrig avslutas av praktiska skäl, t.ex för att det skulle bli dyrt eller svårt att ge den vård som behövs eller för att en djurhjälpsorganisation har svårt att finna ett hem till djuren de ansvarar för.

Stiftelsen finns inte för att lösa populationsproblemet med hemlösa katter, även om vi så klart gärna bidrar till det syftet också. Vi finns först och främst för den enskilda individen. Vi finns för att de skadade och sjuka djur som behöver omfattande och dyr vård ska kunna få den. Vi finns för enskilda djurindivider som omhändertagits av myndigheterna och riskerar att dö på grund av felaktiga beslut.

Självklart vill vi hjälpa så många vi kan. Men i valet mellan att hjälpa många och att finnas där för den individ som behöver mycket hjälp, så står vi i första hand upp för individen. Vi gör det för att alla är värdefulla och viktiga för oss – och för att vi ser det som ett självklart ställningstagande när det gäller att höja djurs status.

Från vårt perspektiv är det enda sättet att trovärdigt stå för att djur är kännande, tänkande och viktiga individer med en rätt till sina liv, att i både ord och handling visa att varje individ är värdefull. Vi gör det genom att bidra med medel till all den hjälp och vård individen behöver. Vi ser att det tillvägagångssättet sprider hopp, en bristvara och något som är livsviktigt för att människor ska orka engagera sig över tid.

Vad innebär No Kill?

Stiftelsen Kattjouren verkar utifrån ett synsätt grundat på No Kill ideologin och stödjer bara djurräddning som sker på ett sätt som stämmer överens med den.

Att agera enligt No Kill innebär att aldrig någonsin avsluta en frisk eller behandlingsbar djurindivids liv. Det innebär också att ge individer med kronisk sjukdom/funktionsnedsättning ett bra liv utifrån deras egna förutsättningar.

För oss har alla rätt till vård och rehabilitering – oavsett kostnad, ålder och tid.

Stiftelsen Kattjouren ger endast stöd till insatser som bedrivs utifrån värdegrunden No Kill. Vi står för att djur är kännande, medvetna individer med ett egenintresse av att få leva sina liv på just sina villkor, att få uppleva glädje, gemenskap och lycka. Det stöd vi ger ska alltid fylla det syftet.