Skip to main content

Hur används bidragen?

Insamlingsstiftelsen Kattjouren tar initiativ till att samla in medel efter att ha fått input från aktiva djurräddare om att ett eller flera djur har behov av att få kostnader för veterinärvård täckta. Därefter postas en insamling på nätverket Kattjourens Facebooksida som har väldigt stor genomslagskraft och når många människor.

Stiftelsen betalar alla kostnader för veterinärvård, medicin och annat som behövs för att rädda individen.  Varje inlägg om en insamlingsindivid syftar till att samla in medel både till just den individen och till alla dem som stiftelsen hjälper utan att ha en separat insamling för. Varje månad får mellan 30-100 djurindivider hjälp med veterinärvård via stiftelsen.

Den allra största delen av insamlade medel går till direkta kostnader för de räddningsinsatser som djurskyddsverksamheter och djurvänner gör för katter och andra djur. Direkta kostnader är sådant som kan kopplas till räddningen av djurindivider (exempelvis veterinärvård, rehabilitering, medicin, samt transport ).

Övriga  utgiftsposter utgör indirekta kostnader och består främst av marknadsföringskostnader på sociala medier (där marknadsföring är en förutsättning för att ett insamlingsinlägg ska nå ut), kostnader för att motta swhishbetalningar, webbhotell samt porto för utsmyckning av hjälpmaterial som organisationer, djurägare och djur behöver.

Insamlingsstiftelsen har ännu inte 90-konto men går längre än svensk Insamlingskontroll ifråga om kraven på vilken andel av insamlade medel som ska gå till ändamålet. Svensk Insamlingskontroll kräver att minst 75 procent av verksamhetens insamlade kapital används till det uppgivna ändamålet och högst 25 procent får gå till insamlings- och administrationskostnader. I de sjuttiofem procenten ingår även en rad kostnader som exempelvis löner och resekostnader för personal vilket innebär att andelen som används direkt till ändamålet blir mindre.

Som jämförelse har vi i stiftelsen använde 90% av insamlade medel 2019 till direkta kostnader, resterande del till insamlingsrelaterade kostnader och ingen andel till löner.

Granskning

Som insamlingsstiftelse står vi under länsstyrelsens granskning vilket innebär att årsredovisningen skickas in till myndigheten som bl.a. kontrollerar att minst 75% av insamlade medel använts till ändamålet (en andel som du kan se i årsredovisningen att vi når högt över). Vi har en auktoriserad revisor som kontrollerar att vi följt ändamålsbestämmelserna och att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen.

Under våren 2022 påbörjar vi arbetet med kvalitetssäkring av vårt insamlingsarbete och kommer att ansluta oss till Giva Sverige när det är klart.